İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Inka Parei

Inka Parei

INKA PAREI, 1967’de Frank­furt am Main’da doğ­du. Ço­cuk­lu­ğu Hes­sen’de geç­ti. 1987’de Ber­lin’e ta­şın­dı. Al­man di­li ve ede­bi­ya­tı, sos­yo­lo­ji, si­ya­sal bi­lim­ler ve si­no­lo­ji öğ­re­ni­mi gör­dü. Ya­za­rın ilk roma­­nı olan Göl­ge Bok­sö­rü, 2000 yı­lın­da Hans Erich Nos­sack Ödü­lü’ ne de­ğer gö­rül­dü ve ya­pıt bu­gü­ne ka­dar do­kuz di­le çev­ril­di. Ya­pıt­la­rı ki­mi eleş­tir­men­ler­ce “Ber­lin Je­ne­ras­yo­nu” adı ve­ri­len bir akı­ma da­hil edi­len Pa­rei, Ka­ran­lık­ta ad­lı ya­pı­tıy­la 2003 yı­lın­da In­ge­borg Bach­mann Ödü­lü’nü de al­dı. Ber­lin’de ya­şı­yor.